De P10 is tevreden dat het kabinet de adviezen van Remkes omarmt. De P10 (het netwerk van 30 grootschalige plattelandsgemeenten) is voor een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. “Dat doe je samen!”, stelt ook P10-voorzitter Harry Scholten. “Samen met de agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie. P10-gemeenten denken in oplossingen en kennen de bedrijven en gebieden en roepen het rijk op gebruik te maken van die kennis.”

Zo zien de plattelandsgemeenten dat veel ondernemers willen doorpakken. Daar is nú geld voor nodig opdat processen niet stil komen te liggen. De P10 heeft talloze praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat er op korte termijn stappen te zetten zijn. Het instrument ‘Rood voor Rood’ bijvoorbeeld waarmee ondernemers die willen stoppen, snel geholpen worden. Door daarbij een combinatie te maken met het realiseren van woningen rondom buurtschappen wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid. Ondernemers melden zich ook nu al bij gemeenten met plannen voor beëindiging of verplaatsing van een bedrijf.

De gemeenten van de P10 kennen het platteland en roepen op om gebruik te maken van die kennis bij de verdere uitwerking. Zij gaan daarbij uit van kansen en pleiten voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij in onderlinge samenwerking naar oplossingen wordt gezocht. Het uit te werken landbouwakkoord, perspectief voor de landbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied kunnen niet zonder de inbreng van de P10.

© Foto: P10