Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze actualisatie staat centraal hoe de vrijetijdssector van Berkelland de komende jaren verder ontwikkeld gaat worden. Aan het beleidsstuk is een uitvoeringsagenda gekoppeld met concrete projecten die de komende jaren worden opgepakt.

Met de actualisatie van Beleef het in Berkelland is er een nieuwe stip op de horizon voor de vrijetijdssector van Berkelland. De visie komt in grote lijnen overeen met het stuk uit 2008 dat benoemt dat er ruimte is om de vrijetijdssector van Berkelland verder te ontwikkelen. Wel zijn er in deze actualisatie andere accenten gelegd, die zijn vertaald in vijf speerpunten.

De speerpunten zijn in de uitvoeringsagenda 2021-2024 doorvertaald in concrete projecten die door betrokken partijen uit de sector worden opgepakt. De komende jaren wordt er op beleidsmatig niveau gewerkt aan het actualiseren van de beleidskaders verblijfsrecreatie en de verordening toeristenbelasting. Maar de uitvoeringsagenda beperkt zich niet alleen tot beleidsmatige acties. Zo wordt, als onderdeel van de uitvoeringsagenda, onder andere het mountainbikenetwerk in de Achterhoek uitgebreid door in samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme een nieuwe route in Berkelland aan te leggen én wordt er actief aan de slag gegaan met de toeristisch-recreatieve ontwikkelpotentie van de Berkel.