De gemeente Berkelland werkt aan nieuw Rood voor Rood beleid. Hiermee wil de gemeente actief inzetten op de sloop van oude (agrarische) bedrijfsgebouwen in het buitengebied. Doel is om het risico op verpaupering, ondermijning en gezondheidsschade (asbest) te verminderen. Daarnaast biedt het ruimte voor extra woningen op het platteland en is er ook aandacht voor de samenhang tussen het landschap en de erven. Het ontwerp van het nieuwe beleid ligt vanaf 11 november ter inzage.

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning op een bestaand erf, zal er 1000 m2 aan gebouwen gesloopt moeten worden. Hierbij moet minimaal 600 m2 gesloopt worden op het erf waar de nieuwe woning komt te staan. 400 m2 mag ook op een andere locatie, in het buitengebied van Berkelland, gesloopt worden. In totaal mogen er op een erf maximaal twee woningen gebouwd worden, waarbij per woning 1000 m2 aan gebouwen gesloopt moet worden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de inrichting van het erf, het verwijderen van asbest en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat een investering gedaan moet worden in bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit, recreatie of cultuurhistorie.

“De komende jaren komen veel agrarische schuren leeg te staan. We willen niet dat ze verpauperen of verhuurd worden voor criminele activiteiten. Daarom is afgelopen voorjaar het ‘plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing’ vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de instrumenten die we gaan instellen is Rood voor Rood. Dit geeft eigenaren de mogelijkheid een nieuwe woning te bouwen op bestaande erven, mits ze ook oude gebouwen slopen” aldus wethouder Maikel van der Neut.