Op 15 december hebben Provinciale Staten van Gelderland de RES 1.0 Achterhoek vastgesteld. Daarmee hebben alle samenwerkingspartners van de RES Achterhoek de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen de mogelijke verdeling van zon en wind in de regio om te komen tot 1,35 TWh* opwek aan duurzame energie in 2030.

Met de vaststelling van de RES 1.0 breekt een nieuwe fase aan voor de Achterhoekse energietransitie; de verdere uitwerking van de RES 1.0 naar de RES 2.0. In de RES 2.0 worden de resultaten van de concretisering van zoekgebieden opgenomen en worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt. De RES 2.0 geeft hiermee een geactualiseerd beeld van de mogelijkheden in de energieregio Achterhoek.