Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft de begroting voor 2023 vastgesteld. Plezierig voor de bewoners in de gemeente Aalten in deze dure tijden, is dat de woonlasten per huishouden vrijwel gelijk blijven aan 2022. Een gemiddeld huishouden betaalt 587 euro in 2023 (in 2022: 585 euro) voor onroerendezaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffing. Hondenbelasting wordt in vier jaar tijd afgebouwd, te beginnen in 2023. Huishoudens met een of meer honden betalen daarom in 2023 zelfs minder gemeentelijke lasten dan in 2022.

De hogere inkomsten van het Rijk stellen de gemeente ook in staat om budgetten te verhogen. Het college doet dit met name op die gebieden waar het extra geld voor bedoeld is, zoals het klimaat, ruimtelijke ordening, jeugdzorg en welzijn. Maar er wordt ook wat gedaan met de wens van de raad om de gemeenschapshuizen qua onderhoud bij te staan. De begroting 2023 wordt in oktober door de gemeenteraad behandeld. Op 1 november stelt de gemeenteraad de begroting 2023 vast.

Foto: RTV Ideaal (archief)