“Er moet perspectief zijn voor alle mensen, voor mensen uit steden én voor mensen van het platteland.” De inmiddels 30 plattelandsgemeenten, verenigd in de P10, zijn blij dat de Koning deze woorden uitsprak in de troonrede. En dat het kabinet al het mogelijke zal doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem.

Een zorgvuldige en gebiedsgerichte aanpak is dan ook dé aanpak waar de P10 voor pleit. Samen met de gebruikers van de gebieden; de mensen die er wonen, ondernemen, verblijven. Niet alleen het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot moet het doel zijn. De P10 pleit voor een echt integrale aanpak waarbij ook ruimte is voor innovatie, voor het combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en voor maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt. “Want alleen door op deze manier -en van onderop- te werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen passende, op maat gemaakte afspraken gemaakt worden. Die afspraken kunnen rekenen op draagvlak”, aldus P10 voorzitter Harry Scholten.

Daarnaast pleit de P10 ervoor om snel perspectief te bieden aan de agrarische sector. Dat is hard nodig om de maatschappelijke onrust verminderen. De gevolgen van de hoge energiekosten moeten hierbij meegenomen worden, hetgeen ook geldt voor het MKB.

Foto: P10 | Samenwerkingsverband Plattelandsgemeenten