Maandag stelde de gemeenteraad van Bronckhorst de lokale spelregels voor windenergie vast met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit beleidskader is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het kader verwerkt. Naast het vaststellen van het beleidskader roept de raad op om maximaal in te blijven zetten op stimulering van energiebesparing en zon op het dak.

Spelregels in dit beleidsplan zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark. Het gebied Eldrik komt naar voren als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Onderzoek toont aan dat dit gebied in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windmolens.

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden.