Het college van de gemeente Oost Gelder heeft dinsdag ingestemd met het voorleggen aan de raad van aanpassingen aan het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024. De aanpassingen zijn: 30 km/uur binnen de bebouwde kom; verbod op doorgaand vrachtverkeer en xtra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde.

Inwoners en andere betrokkenen hebben meegedacht over de mobiliteitsupdates van maart 2021. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en aanvullingen op de aanpassingen in mobiliteit.
Het gemeentelijk verkeersprogramma is sinds het opstellen nu voor het grootste deel gerealiseerd. De grootste aanpassing voor Groenlo is het gereedkomen van de huidige N18. Er staan nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen met effect voor het verkeer op de planning. Om deze reden is een tussentijdse update van het beleid gedaan en is een doorkijk gemaakt naar de komende jaren.

Veel inwoners maken zich zorgen om de veiligheid en snelheid op wegen. Op wegen waar fietsers en autoverkeer op dezelfde rijbaan rijden binnen de bebouwde kom wordt de nieuwe norm daarom 30 km/uur. Dit zal gelden voor alle kernen in Oost Gelre. Voor de erftoegangswegen was dit al opgenomen in de mobiliteitsupdates. Maar ook op enkele gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen type 1 hebben fietsers geen eigen plek op weg. Daarom is het voorstel ook op die wegen 30km/uur in stellen.

Foto: Oost Gelre