© Foto: RTV Ideaal

Het college van B&W van de gemeente Berkelland vraagt aan de gemeenteraad om in te stemmen met locatiecriteria voor flexwoningen voor onder andere starters, en opvanglocaties voor de verwachte instroom van nieuwkomers zoals vluchtelingen.

Door een tekort aan woningen in de sociale huursector, wordt het steeds moeilijker een sociale huurwoning te vinden. Met de komst van nieuwe inwoners, waaronder statushouders en Oekraïense ontheemden, wordt dit de komende jaren alleen maar lastiger. Om de slagingskans van algemeen woningzoekenden niet verder te laten dalen en om te kunnen voldoen in de taakstellingen van verschillende doelgroepen, is het college van B&W van plan om locaties met flexwoningen en locaties voor opvang in te richten, die duurzamer en minder ad hoc zijn dan crisisopvang.

”We maken onderscheid tussen huisvesting en opvang. Opvanglocaties zijn bedoeld voor asielzoekers en nieuwe ontheemde Oekraïners. Opvanglocaties kennen een dagelijkse begeleiding en daarom heeft een wat grotere schaal de voorkeur. Huisvesting, van starters, statushouders of andere reguliere doelgroepen, gebeurt in gewone woningen of flexwoningen” aldus de gemeente. De bewoners worden hier gehuisvest met permanente huisvesting en integratie in de samenleving als doel. Deze woningen worden beheerd door de woningcorporatie.

© Foto: RTV Ideaal (archief)