De gemeente Bronckhorst wil 1700 tot 2200 extra woningen toevoegen in Bronckhorst in de periode 2020 tot en met 2030, om in de groeiende vraag naar woningen te voorzien. Burgemeester en wethouders van Bronckhorst vragen de gemeenteraad over dit voorstel een besluit te nemen. Bij het maken en beoordelen van plannen blijft de gemeente sturen op het bouwen naar behoefte en de realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. De ambitie moet bijdragen om vraag en aanbod op de woningmarkt in alle kernen en het buitengebied van Bronckhorst op korte én lange termijn in balans te brengen. De raad behandelt het voorstel in zijn vergadering van 27 januari 2022.

De uitgangspunten van de Bronckhorster woonvisie blijven gelden voor deze grote woningbouwambitie tot en met 2030. Bij het beoordelen van woningbouwplannen houdt de gemeente rekening met de behoefte en de situatie van de kernen en het buitengebied, betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De woningen moeten goed passen in het landschap en aansluiten bij het karakter van de dorpen. Ook bieden we ruimte aan vernieuwende vormen van wonen, zoals collectieve, flexibele of tijdelijke woonvormen.

‘We hebben als gemeente Bronckhorst oog voor de woonbehoefte van al onze inwoners en zetten met dit voorgenomen besluit een mooie stap vooruit’ aldus wethouder Evert Blaauw van Wonen.