Donderdag stemde de Bronckhorster raad in met de Achterhoekse Regionale Energiestrategie 1.0. Hierin staat dat de regio in 2030 1,35 TWh aan duurzame energie wil opwekken met zon en wind. Bronckhorst is één van de acht gemeenten die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de RES, samen met provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Netbeheerder Liander is samenwerkingspartner. Zij werken samen onder het motto Samen d’r an! Ofwel: iedereen doet wat om de CO2-uitstoot te verminderen.

De Achterhoekse RES 1.0 beschrijft een regionale koers met afspraken en plannen. Om de contouren van de RES 1.0 te ontwikkelen namen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en agrariërs deel aan online sessies en een peiling. Hieruit kwam naar voren dat de Achterhoek veel ruimte biedt om duurzame energie op te wekken met zon en wind, maar dat er selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap moet worden omgegaan. De raad is steeds op gezette momenten betrokken en geïnformeerd.

Tot eind december staat de ontwerp-RES 1.0 op de agenda’s van de gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap ter besluitvorming. Daarna wordt deze ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Bij de uitvoering zijn voornamelijk de gemeenten aan zet, in nauwe samenspraak met hun inwoners.