Vanaf begin 2021 is onder de noemer ‘Binnensport Eibergen beweegt mee!’ gezamenlijk met een initiatiefgroep, klankbordgroep en onderzoeksbureau M3V in beeld gebracht wat nodig is voor een toekomstbestendige situatie om in Eibergen binnen te kunnen (blijven) sporten en bewegen. Het college van B&W van de gemeente Berkelland deelt de uitkomsten met de gemeenteraad en vraagt een principevoorkeur voor een scenario uit te spreken. Bij de perspectiefnota 2023 (juni 2022) wordt aan de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor (de daadwerkelijke uitvoering van) een voorkeursscenario met bijbehorende investeringswens en voorbereidingskrediet.

Op basis van de opbrengsten van het onderzoek en het proces dat met betrokkenen is doorlopen, wordt de gemeenteraad gevraagd in principe een voorkeur uit spreken voor een scenario. Het geschetste scenario heeft wel een paar aandachtspunten. Deze aandachtspunten worden betrokken bij de vervolgstappen die gezet gaan worden als de gemeenteraad haar principevoorkeur voor het scenario heeft uitgesproken.