Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft de begroting voor 2022 vastgesteld. Na een aantal jaren waarin de tekorten opliepen, lijkt het nu waarschijnlijk dat ook voor de toekomstige jaren weer een sluitende begroting kan worden opgesteld.

Zoals door de raad aangegeven, heeft het college zich met name gericht op het jaar 2022. Het is gelukt de begroting voor 2022 sluitend te krijgen. De verwachting is bovendien dat een volgend college en raad, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, ruimte krijgt om nog aanwezige tekorten vanaf 2023 weg te werken. Onder meer door de gerealiseerde ombuigingen via het ‘Transformatieplan’ en omdat er, zoals het er nu naar uitziet, voor gemeenten meer geld van het Rijk beschikbaar komt voor de zorg en ondersteuning van inwoners.

In de afgelopen jaren heeft het college vanuit het motto ‘Daadkrachtig, duurzaam en dichtbij’ met nieuwe visies, nota’s en plannen een goede basis gelegd voor de komende bestuursperiode. De begroting geeft financieel invulling aan wat er voor 2022 aan werkzaamheden en uitdagingen op de plank ligt.