© Foto: RTV Ideaal

Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en — instellingen met een eigen accommodatie in de gemeente, worden voor de jaren 2022 en 2023 gecompenseerd voor betaalde Onroerende zaakbelastingen (OZB). Er is in totaal 300.000 euro hiervoor beschikbaar.

Onder de regeling vallen onder andere sportverenigingen, zwembaden, muziekverenigingen en musea met een eigen accommodatie. De subsidie bedraagt 100 procent van de betaalde OZB-aanslag in Berkelland over 2022 en 2023. Sport- en cultuurverenigingen of -instellingen krijgen hierover medic april een brief van de gemeente en hoeven dus niets te doen.

Met deze subsidie krijgen de Berkellandse verenigingen en instellingen een steuntje in de rug in een tijd waar kosten stijgen door bijvoorbeeld energielasten en inkomsten afnemen. Met dit collegebesluit wordt zo goed als mogelijk uitvoering gegeven aan een raadsmotie om verenigingen voor OZB te compenseren. Verenigingen zonder accommodatie worden vooralsnog niet gecompenseerd. Dat aspect wordt opnieuw bekeken na vaststelling van de sportvisie.

De subsidie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 uitgekeerd.

© Foto: RTV Ideaal