Steeds meer inwoners willen elektriciteit opwekken op eigen dak, erf of grond. Kleinschalig en lokaal opwekken van hernieuwbare energie is bovendien onmisbaar in de overgang naar een klimaatneutraal Lochem. Het college van burgemeester en wethouders van Lochem wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken. Dat gebeurt in de vorm van nieuwe regels en voorwaarden. Het college doet daarvoor een voorstel aan de raad.

Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is ook aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk: zon op gebouw, veldopstellingen zonne-installaties, zon op agrarische erven en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 4 hectare groot zijn, eromheen moet een volwassen beplanting komen.

Er gelden ook aanvullende eisen zoals participatie. Dat houdt onder andere in dat initiatiefnemers de buurt op tijd betrekken bij een initiatief en dat de buurt moet kunnen meefinancieren en meeprofiteren van een initiatief. De gemeenteraad besluit na het zomerreces over het beleidskader kleinschalige zonne-energie. Pas daarna kunnen de regels en voorwaarden ingaan.

Foto: Zonnepanelen.info