Een van de speerpunten in de gemeente Brummen is het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners. Afspraak is dat we vrijkomende locaties in de dorpskernen hiervoor gebruiken. Een actueel voorbeeld is het perceel aan de Kampweg 46 in Brummen, waar voorheen de Spar was gevestigd en sinds eind 2018 tijdelijk een kringloopwinkel zit. In juli 2021 heeft het gemeenbestuur ingestemd om op deze locatie 15 appartementen mogelijk te maken. De initiatiefnemer heeft de eerste ideeën voor de invulling hiervan klaar en recent ook aan buurtbewoners en andere belangstellenden gepresenteerd.

Voordat de plannen definitief worden, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er nog een bestemmingsplan worden opgesteld. Deze wordt eerst als ontwerp gepubliceerd. Iedereen die het niet eens is met de plannen, krijgt dan de gelegenheid om over dit ontwerpplan een zienswijze in te dienen. Nadat we de reacties hebben bekeken en eventueel verwerkt, leggen we het plan voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Op basis van een vastgesteld bestemmingsplan kan vervolgens een omgevingsvergunning worden verleend.

Duidelijk is dat het plan veel reacties oproept. Enerzijds zijn veel mensen blij met de bouw van nieuwe woningen op deze locatie. Maar ook waren er diverse kritische geluiden te horen, voornamelijk van direct aanwonenden. De nog verder uit te werken ideeën laten een appartementengebouw met drie lagen zien. Diverse omwonenden lieten weten drie lagen hoog te vinden, het aantal appartementen te veel en ook zijn bewoners bang voor verlies van uitzicht, privacy en lichtinval.

Foto: Gemeente Brummen