In april 2021 is met de gemeenteraad van Oude IJsselstreek afgesproken dat op de locaties Biezenakker in Ulft en Lenteleven in Gendringen woningbouw wordt ontwikkeld. De locaties worden ‘uitleglocatie’ genoemd omdat de woningbouw grenst aan of wordt ingepast in bestaande woningbouw in het gebied.

De gemeente Oude IJsselstreek werkt de komende vijf jaar aan woningbouw op vijf van deze uitleglocaties. Deze afspraken zijn allemaal vastgelegd in een startnotitie. Als vervolgstap op deze startnotitie is nu een locatiepaspoort opgesteld waarin de gemeente de structuren van de wijk verder uitwerkt. Met het vaststellen van het locatiepaspoort is een belangrijke stap gemaakt in de ontwikkeling van de woningbouwplannen van Biezenakker en Lenteleven.

Het locatiepaspoort laat de ambities zien voor de nieuwe woonwijk. Het locatiepaspoort is in overleg met de omgeving en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Er zijn inloopavonden en overleggen geweest met eigenaren, bewoners, dorpsbelangenorganisaties, het Waterschap en andere belanghebbenden. Uit de gesprekken kwam naar voren dat men graag een mooie, duurzame woonwijk wil zien ontstaan die past bij de kwaliteiten van de Achterhoek. Met de omwonenden van het gebied is vooral ingezoomd op de situatie nabij hun woning, waarbij hun verzoek aan de gemeente is om zoveel mogelijk rekening te houden met hun woongenot en uitzicht in en aan de randen van het plangebied.

De verwachting is dat er eind september 2023 een concept schetsontwerp ligt, waarvoor de gemeente Oude IJsselstreek in oktober opnieuw een informatieavond organiseert.

© Foto: REGIO8 (archief)