De provincie Gelderland heeft nieuwe, brede samenwerkingsovereenkomst(en) (SOK) gesloten met de drie Gelderse waterschappen. De ondertekening bekrachtigt afspraken over de samenwerking op het gebied van water en de daaraan gerelateerde natuur, voor de jaren 2022-2027. Met deze SOK’s kunnen Gelderland en de waterschappen urgente maatschappelijke opgaven nog beter dan voorheen oppakken.

De betrokken waterschappen zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland. Alle partijen werken al jaren samen en zijn zich bewust van de grote vraagstukken waar water een prominente rol speelt. Ook in 2022 wordt de gezamenlijke aanpak van natuur en water voortgezet. De in de SOK’s afgesproken samenwerking provincie-waterschappen wordt nog breder, nog integraler. Want we gaan gezamenlijk ook werken aan stikstof, Natura 2000, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouw. En ook Energietransitie, Circulaire Economie en Cultuurhistorie staan expliciet op de wateragenda.

Met de opzet van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten kan de voortgang van de uitvoering beter gevolgd worden en kan er sneller worden ingespeeld op veranderingen. Het is mogelijk om projecten toe te voegen aan de samenwerking als de gezamenlijke noodzaak daartoe wordt gezien.