© Foto: RTV Ideaal (archief)

In de Regionale Woonagenda en Woondeal is opgenomen dat Oude IJsselstreek tot 2030, 1.500 woningen wil laten bouwen. Hiermee wil de gemeente Oude IJsselstreek voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen.

Twee door de raad aangewezen grote uitbreidingslocaties in Varsseveld maken daar onderdeel van uit: De Tuit (voorheen Varsseveld West) en ’t Hiddink (voorheen Varsseveld Noord). Afgelopen week ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met de Nota zienswijzen voor De Tuit. Voor ’t Hiddink werd het programma gepresenteerd. Een mooie stap op weg naar realisatie van de zo welkome woningen in Oude IJsselstreek.

De plannen voor De Tuit hebben eind 2023 ter inzage gelegen voor opmerkingen. In die periode zijn zes zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat en beantwoord in de Nota zienswijzen. De bezwaren hebben vooral te maken met verandering van uitzicht en de afstand en hoogte van de nieuwbouw. Het college heeft afgelopen week ingestemd met de Nota en enkele wijzigingen verwerkt in de plannen. Het daarop aangepaste bestemmingsplan, exploitatieplan en beeldkwaliteitsplan wordt nu aan de raad voor gelegd om gewijzigd te laten vaststellen. Daarnaast gaat het college akkoord met hogere grenswaarden voor de geluidbelasting op een deel van de nieuwe woningen in De Tuit en heeft ze besloten om enkele percelen niet langer binnen het plangebied te laten vallen.

Na het vaststellen van de startnotitie in 2022 werd in januari 2023 een eerste informatieavond voor grondeigenaren en omwonenden gehouden. Vooruitlopend op de Omgevingswet is in 2023 het locatiepaspoort omgebouwd en uitgebreid naar een programma als nieuw instrument onder de Omgevingswet. Afgelopen week ging het college akkoord met het ontwerp van dit programma.