Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe Bomenverordening vast te stellen. Met inbreng van organisaties en inwoners is gekeken hoe de Bomenverordening aangepast kan worden. Daar hoort ook uitvoeringsbeleid bij. De nieuwe Bomenverordening gaat uit van: landschap beschermen waar het moet, klantvriendelijker waar het kan.

De Bomenverordening is een belangrijk instrument om het groene landschap te beschermen. Uit de inbreng van inwoners en organisaties is naar voren gekomen dat onze verordening op bepaalde punten beter en klantvriendelijker kan.

Buiten de bebouwde kom blijft het onderscheid tussen erven en tuinen enerzijds en het overige landschap anderzijds. Op die manier kunnen we het waardevolle landschap beschermen, en toch de inwoners in het buitengebied enige vrijheid laten behouden voor het groen in hun tuin en op hun erf. Voor tuinen en erven geldt een Bijzondere bomenlijst: staat de boom op de lijst dan moet wel een vergunning worden gevraagd.

Voor het landschap buiten de kom en buiten de erven en tuinen geldt dat voor bomen en beplantingen vanaf een stamdiameter van 10 cm op 1,3 m hoogte, een omgevingsvergunning nodig is als deze gekapt of rigoureus gesnoeid moeten worden. ”Dit blijft hetzelfde omdat we waarde hechten aan bomen en landschappelijke structuren met onderbeplanting” laat wethouder Arjen van Gijssel weten.

© Foto: RTV Ideaal