Het inpassingsplan voor windpark Ijsselwind Zutphen is op 16 november 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. Hiermee wordt de bouw van drie windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen mogelijk gemaakt. IJsselwind is een samenwerkingsverband van de energiecorporaties ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en Brummen Energie die sinds 2015 de ontwikkeling van 3 windturbines langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde voorbereiden.

Tijdens de bespreking in Provinciale Staten werd via moties extra aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit is ook door direct omwonenden van het projectgebied aangekaart. Er werd opgeroepen om aan te dringen bij de initiatiefnemers op zo min mogelijk geluidsoverlast en aan te sluiten bij de geluidsnormen. Ook komt er op basis van een motie een evaluatie met een geluidsbelevingsonderzoek onder bewoners in het projectgebied. Dit onderzoek moet 2 jaar nadat de windmolens draaien plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan dan worden gekeken of er aanpassingen nodig of mogelijk zijn.

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van provincie of Rijk. Tegen het inpassingsplan is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Het inpassingsplan wordt op 24 november 2022 ter inzage gelegd. Gedurende de periode van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan en overige besluiten. Daarnaast kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Meer informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/windparkijsselwind.

© Foto: Waterschap Rijn en IJssel