© Foto: RTV Ideaal (archief)

Varsseveld West is aangewezen als eerste locatie om de planvorming woningbouw voor op te pakken. De komende vijf jaar werken we aan de uitvoering en het realiseren van de plannen. Op 28 oktober 2021 stelde de raad hiertoe de Startnotitie Varsseveld West vast. Als vervolgstap op deze startnotitie is nu een locatiepaspoort opgesteld. Met het vaststellen van het locatiepaspoort is een belangrijke stap gemaakt in de ontwikkeling van de woningbouwplannen van Varsseveld West.

Het locatiepaspoort laat de ambities zien voor de nieuwe woonwijk. Het locatiepaspoort is in overleg met de omgeving en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Er zijn inloopavonden en overleggen geweest met eigenaren, bewoners, dorpsbelangenorganisaties, het Waterschap en andere belanghebbenden. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de woningbouwontwikkeling in een groter verband voor de kern Varsseveld moet worden gezien.

Met de omwonenden van het gebied is vooral ingezoomd op de situatie nabij hun woning, waarbij hun verzoek aan de gemeente is om zoveel mogelijk rekening te houden met hun woongenot en uitzicht in en aan de randen van het plangebied. De input van deze gesprekken is verwerkt in het locatiepaspoort. Zo is bijvoorbeeld in het plan de Tuitstraat aangepast van een doorgaande weg naar bestemmingsverkeer en zijn op verschillende plekken groenstroken toegevoegd.

Foto: RTV Ideaal