De Achterhoekse gemeenten hebben met de provincie Gelderland een nieuw Regionaal Programma Werklocaties (RPW) opgesteld voor de periode 2024-2028. Hierin staan afspraken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Het RPW geeft inzicht in de hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen per gemeente om de economische dynamiek vast te houden. Dat wordt voor de Achterhoek ingeschat op 179 hectare bedrijventerrein tot 2030 terwijl de regio 101.300 hectare groot is. Ook is er een doorkijk gemaakt tot 2040, omdat het ontwikkelen van bedrijventerreinen gemiddeld tien tot vijftien jaar duurt. Het RPW is gepresenteerd aan VNO-NCW, SIKA en de thematafel Smart Werken & Innovatie.

De ontwikkeling van bedrijventerreinen is de afgelopen jaren voorspoedig verlopen. Gemiddeld is er elk jaar 16,5 hectare uitgegeven. Geconstateerd is, dat de Achterhoeks economie zich de afgelopen periode in hoogconjunctuur begeven heeft en dat dit geleid heeft tot de uitbreidingsbehoefte. De verwachting is dat die behoefte blijft bestaan. Die vraag komt vanuit lokale bedrijven, bedrijven in de agrifood en met name de maakindustrie. Daar zit bovendien veruit de meeste werkgelegenheid. Nieuwe bedrijventerreinen moeten dus ontwikkeld worden.

Naast het ontwikkelen van nieuwe terreinen is er ook aandacht voor de kwaliteit, groen, klimaatadaptatie en duurzaamheid van de bestaande terreinen. Een aantal gemeenten gaat of is al begonnen met het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Dat kan gaan om de openbare ruimte, maar ook om de samenwerking tussen vastgoedeigenaren en ondernemers of initiatieven op het vlak van duurzame energie. Dit is voor gemeenten en ondernemers belangrijk, omdat het verduurzamen van de economie prioriteit heeft maar het energienet van Liander en Tennet vol zit. Dat vraagt om slimme oplossingen en het versneld verzwaren van het energienet door Liander en Tennet.

Het nieuwe RPW wordt in januari 2024 voorgelegd aan de zeven Achterhoekse gemeenteraden. Daarna wordt het aan de provincie ter vaststelling voorgelegd.

© Foto: RTV Ideaal