© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp

De komende jaren is er grote behoefte aan woonvormen met zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor is een Woonzorgvisie geschreven die de basis moet vormen voor realiseren van deze woningen. De gemeente Lochem werkt hierin nauw samen met woningcorporaties, vastgoedeigenaren, zorgpartijen en welzijnsorganisaties. De gemeenteraad bespreekt naar verwachting op 11 december tijdens een beeldvormende tafel de woonzorgvisie.

Een belangrijke reden voor het opstellen van deze Woonzorgvisie is dat er in de gemeente Lochem sprake van vergrijzing en ontgroening, veel sterker dan provinciaal en landelijk. Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe, er is een tekort aan zorgpersoneel en het aantal mantelzorgers neemt af. Deze ontwikkeling zal zich de 20 jaar doorzetten. Daarnaast zijn er ook geschikte woningen nodig voor andere zorgdoelgroepen, zoals kwetsbare jongeren en mensen met een GGZ-problematiek.

”Ik ben heel blij dat deze Woonzorgvisie er nu ligt. De rijksoverheid wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen ook wanneer zij behoefte hebben aan 24-uurs zorg. Ook voor kwetsbare jongeren en mensen met psychiatrische problemen is het hard nodig dat er geschikte woonruimte komt” aldus wethouder Wendy Goodin.

© Foto: RTV Ideaal / Koos Zijp