Nederland kent een overspannen woningmarkt. Dat was een paar jaar geleden niet zo. Bijvoorbeeld jongeren en starters hebben grote moeite om een betaalbare woning te vinden. De rekenkamercommissie van de gemeente Lochem heeft daarom onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het woonbeleid van de gemeente. Het onderzoek richt zich op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Daarbij is gekeken naar de rol van de raad in de ontwikkeling van het woonbeleid.

De vraag naar woningen in de gemeente Lochem in het algemeen is ten opzichte van 2018 (ijkpunt Woonvisie 2018-2025) sterk gestegen. Het zoekproces naar bouwlocaties in de kernen is ingezet. Dit vraagt met spoed om een herijking en gedeeltelijke herziene kaderstelling van het woonbeleid door de raad. De informatiepositie van de gemeenteraad is terugkijkend onvoldoende geweest om het woonbeleid te controleren, op tijd bij te sturen en daarbij de juiste afwegingen te kunnen maken. Een actieve discussie over bruikbare instrumenten is nodig voor de gewenste kaderstelling.

De rekenkamercommissie beveelt aan dat de gemeenteraad de mogelijkheid krijgt een zienswijze te geven op de prestatieafspraken met de woningcorporaties, voordat deze worden vastgesteld.