Het Rijk neemt midden november een beslissing of er al dan niet wordt geïnvesteerd in de RegioExpres richting de Achterhoek. De Provincie Gelderland heeft al dertig miljoen euro toegezegd, maar er is geld vanuit Den Haag nodig om het dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem daadwerkelijk aangelegd te krijgen.

Het Rijk moet volgens de provincie minstens zestig miljoen euro vrij maken. Rond 12 november wordt hier een beslissing over genomen in een bestuurlijk overleg van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Traditioneel is dit het moment waarop Rijk en de verschillende regio’s afspraken maken over projecten in het kader van infrastructuur en ruimte”, laat een woordvoerder van het Ministerie weten over het bespreken van het meerjarenprogramma. “De wensen vanuit de diverse regio’s zijn groot, maar de Rijksmiddelen zijn beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt en daarvoor moet goed naar de verschillende wensen worden gekeken.”

De RegioExpres moet de reistijd in de Achterhoek flink verkorten. De treinverbinding stopt tussen Winterswijk en Doetinchem overal, om daarna zonder stoppen door te rijden naar station Arnhem. De reistijd naar Arnhem wordt daarmee met dertien minuten verkort. Voor reizigers richting de Randstad levert de RegioExpres een tijdswinst van twintig minuten op. “De RegioExpres maakt dat de Achterhoek in de toekomst snel en robuust bereikbaar is”, liet de Doetinchemse wethouder Rens Steintjes eerder weten bij een lobbymoment in Den Haag.

Recent is een onderzoeksagenda milieu voor de spoorverdubbeling tussen Didam en station De Huet afgerond. Op het concept zijn 24 zienswijzen binnengekomen, maar het heeft volgens de provincie niet tot ‘ingrijpende veranderingen’ geleid. Uit ingekomen reacties blijkt wel dat een aantal bewoners zich zorgen maakt over het effect van de uitbreiding op hun omgeving. Deze zijn meegenomen tijdens het definitief vaststellen van de agenda.

Het is nu wachten of Den Haag inderdaad minstens zestig miljoen euro wil bijdragen. “Of er sprake zal zijn van cofinanciering vanuit het Rijk en zo ja om hoeveel geld het dan gaat, wordt tijdens het bestuurlijk overleg in november besproken”, aldus de woordvoerder van het Ministerie. “In het algemeen is het zo dat een rijksbijdrage veelal samen hangt met de belangen van het Rijk bij een specifiek project.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8