© Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur in de Bronkhorsterwaarden langs de Ijssel te verbeteren. Met het omvormen van de beekmonding van de Grote beek wil Rijkswaterstaat het gebied aantrekkelijker maken voor verschillende vissen en andere diersoorten. Dit houdt in dat er een geleidelijke overgang wordt gemaakt tussen de beek en de rivier. Op dinsdag 5 maart 2024 vindt er een publieksbijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te betrekken bij de plannen.

”In het gebied van de Bronkhorsterwaarden willen we de beekmonding van de Grote Beek optimaliseren. We creëren een natuurlijke overgang tussen de beek en de rivier. Met deze aanpassing neemt de stroomsnelheid van het water af en ontstaan er laagtes en kleinere plassen” aldus Rijkswaterstaat. ”Ook verminderen we de invloed van golfslag van schepen. Hierdoor ontstaat er een prettige leefomgeving voor verschillende vissen en andere diersoorten”.

De streefdatum voor het opleveren van deze natuurmaatregelen is 2027. Rijkswaterstaat heeft de opdracht om de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten in het rivierengebied. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen.